Home | Asbest | Bodem | Sloop | Links | Contact
FRANÇAIS

INVENTARIS BIJ GEPLANDE WERKEN (SLOOP OF RENOVATIE)

Deze asbestinventaris wordt opgemaakt in het kader van de afbraak of renovatie van gebouwen.

De uitvoering van deze inventaris beantwoordt aan de verplichtingen opgenomen in het Koninklijk Besluit van 16 maart 2006 (B.S. 23 maart 2006) betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest.

De gebouwen worden visueel geïnspecteerd door ervaren deskundigen van ASPER BVBA. Er worden stalen genomen indien er asbestverdachte materialen aangetroffen worden tijdens de inspectie.

Volgens de wet mogen intacte materialen, die in normale omstandigheden niet beroerd worden, niet worden beschadigd om er een monster van te nemen. Volgens onze interpretatie, zullen alle verdachte materialen, die op een redelijke wijze kunnen worden onderzocht, hoe dan ook bemonsterd worden. Bij de inspectie en staalname gaan we hiervoor destructief te werk. Het nemen van representatieve monsters gebeurt op een deskundige wijze, met inachtneming van de nodige veiligheidsmaatregelen.

De analyses van de genomen monsters worden in het eigen erkende laboratorium van ASPER BVBA uitgevoerd.

De verdachte (potentieel asbesthoudende) materialen worden opgemeten. De hoeveelheden worden in het rapport opgenomen.

In de asbestinventaris wordt ingeschat in welke mate de gecontroleerde toepassingen van asbest aanleiding geven tot het vrijkomen van asbestvezels in de omgevingslucht. Zodoende wordt het blootstellingsrisico bepaald.

Het beheersprogramma heeft tot doel de blootstelling aan asbestvezels zo laag mogelijk te houden. Het bevat als dusdanig ook voorzorgsmaatregelen om risico’s op blootstelling te vermijden of te beperken en een overzicht van veiligheidsmaatregelen voor het werken aan asbest.

In het kader van de sloop of renovatie van gebouwen zullen asbesthoudende materialen vooraf verwijderd moeten worden. Het beheersprogramma geeft voor elke asbesthoudende toepassing duidelijk aan of zij al dan niet door een erkende firma dient te gebeuren. De wettelijk na te leven instructies bij werkzaamheden aan asbest worden behandeld.

De asbesthoudende materialen worden opgelijst in een samenvattende meetstaat. Deze meetstaat geeft per lokaal/installatie de hoeveelheid van de asbesthoudende materialen weer.

De inventarisatiegegevens worden op (eventuele) grondplannen van de gebouwen aangeduid d.m.v. kleuraanduidingen. Foto's die tijdens de inspectie genomen zijn, worden in het rapport opgenomen om een duidelijke situering van de asbestbevattende materialen te bevorderen.