Home | Asbest | Bodem | Sloop | Links | Contact
FRANÇAIS

GEBRUIKSINVENTARIS

Deze asbestinventaris wordt opgemaakt voor gebouwen die nog in gebruik zijn. Het doel ervan is de gebruikers op de hoogte te brengen van het aanwezige asbest in het gebouw. Ook personen die werken uitvoeren in het gebouw moeten op de hoogte zijn van de verschillende asbesthoudende toepassingen.

Deze inventaris is sinds 1995 verplicht voor elke werkgever.

De uitvoering van deze inventaris beantwoordt aan de verplichtingen opgenomen in het Koninklijk Besluit van 16 maart 2006 (B.S. 23 maart 2006) betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest. De inventaris heeft tot doel de asbesthoudende materialen op te lijsten, het blootstellingsrisico te evalueren en een beheersprogramma op te stellen.

De gebouwen worden visueel geïnspecteerd door ervaren deskundigen van ASPER BVBA. Er worden stalen genomen indien er asbestverdachte materialen aangetroffen worden tijdens de inspectie.

Volgens de wet mogen intacte materialen, die in normale omstandigheden niet beroerd worden, niet worden beschadigd om er een monster van te nemen. Volgens onze interpretatie, zullen alle verdachte materialen, die op een redelijke wijze kunnen worden onderzocht, hoe dan ook bemonsterd worden. Aangezien het gebouw nog in gebruik is, gaan we voor de inspectie en staalname niet destructief te werk. Het nemen van representatieve monsters gebeurt op een deskundige wijze, met inachtneming van de nodige veiligheidsmaatregelen.

De analyses van de genomen monsters worden in het eigen erkende laboratorium van ASPER BVBA uitgevoerd.

De verdachte (potentieel asbesthoudende) materialen worden opgemeten. De hoeveelheden worden in het rapport opgenomen.

In de asbestinventaris wordt ingeschat in welke mate de gecontroleerde toepassingen van asbest aanleiding geven tot het vrijkomen van asbestvezels in de omgevingslucht. Zodoende wordt het blootstellingsrisico bepaald.

Het beheersprogramma heeft tot doel de blootstelling aan asbestvezels zo laag mogelijk te houden. Het bevat als dusdanig ook voorzorgsmaatregelen om risico’s op blootstelling te vermijden of te beperken en een overzicht van veiligheidsmaatregelen voor eventuele werken aan asbest.

Het beheersprogramma geeft voor elke asbesthoudende toepassing ook duidelijk aan of de verwijdering ervan al dan niet door een erkende firma dient te gebeuren. De wettelijk na te leven instructies bij werkzaamheden aan asbest worden behandeld.

De asbesthoudende materialen worden opgelijst in een samenvattende meetstaat. Deze meetstaat geeft per lokaal/installatie de hoeveelheid van de asbesthoudende materialen weer.

De inventarisatiegegevens worden op (eventuele) grondplannen van de gebouwen aangeduid d.m.v. kleuraanduidingen. Foto's die tijdens de inspectie genomen zijn, worden in het rapport opgenomen om een duidelijke situering van de asbestbevattende materialen te bevorderen.