Home | Asbest | Bodem | Sloop | Links | Contact
FRANÇAIS

Sloop

De sloopinventaris wordt opgemaakt in het kader van de afbraak of renovatie van gebouwen.

De uitvoering ervan beantwoordt aan de verplichtingen van het artikel 4.3.3 van het VLAREMA: het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (besluit van de Vlaamse Regering van 14/02/2012).

Het opstellen van een sloopinventaris is sedert 2009 verplicht voor het slopen van gebouwen met een volume van meer dan 1 000 m³ die deels of geheel een andere functie dan wonen hebben.

De sloopinventaris is een lijst van de verschillende afvalstoffen die bij het slopen van een gebouw zullen vrijkomen met een raming van hun hoeveelheden, hun plaats binnen het gebouw waar ze voorkomen en de vorm waaronder de afvalstoffen voorkomen.

De sloopinventaris wordt opgesteld in opdracht van de houder van de stedenbouwkundige vergunning en maakt deel uit van de aanbestedingsdocumenten, de prijsvraag of de contractuele documenten.

Door het opmaken van een sloopinventaris worden ook de gevaarlijke afvalstoffen in een gebouw geïnventariseerd zodat deze specifiek en selectief op een veilige manier kunnen verwijderd worden. De selectieve verwijdering en afvoer vermijdt ook dat gevaarlijke afvalstoffen vermengd geraken met het bouwpuin dat kan gerecycleerd worden.

Conform het VLAREMA waakt de houder van de stedenbouwkundige vergunning of degene die in zijn opdracht toezicht houdt op de werf, erover dat de bepalingen uit de sloopinventaris worden nageleefd. Hij waakt in het bijzonder over de naleving van de bepalingen, vermeld in de sloopinventaris, treedt desnoods corrigerend op en houdt alle relevante documenten bij.

Voor de opmaak van deze sloopinventaris wordt door onze deskundigen een grondige visuele controle uitgevoerd van de gebouwen, waarbij de verschillende aangetroffen materialen worden beschreven. De inventaris maakt een inschatting van de gevaarlijke en de niet-gevaarlijke afvalstoffen die vrijkomen naar aanleiding van het sloopproces waarvoor de stedenbouwkundige vergunning voor het slopen wordt aangevraagd.

Voor meer informatie over asbest en materialenbeheer en de sloopinventaris, zie rubriek links (titel sloop).